Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Ο πρόεδρος του Σ.Ε.Ι.Δ. Δ.Λαμπράκης μίλησε στην ΕΡΑ και την Εύα Μαυρογέννη 31/10/2013

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου του Ε.Μ. Πολυτεχνείου μίλησε στην Ελεύθερη Αυτοδιαχειριζόμενη ΕΡΑ των Αγωνιζόμενων Εργαζόμενων και την Εύα Μαυρογέννη.

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Επιστολή των μελών ΔΕΠ ΕΜΠ σε σχέση με το θέμα της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος

Αθήνα, 30/10/2013 

Προς: την Επιτροπή Αναστολών της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας

Θέμα: Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 135211/B2/23.9.2013 (ΦΕΚ 2384/τ. Β/24.9.2013) ΚΥΑ των Υπουργών ΠΑΙΘ και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΜΗΔ) «Κατάργηση χιλίων τριακοσίων σαράντα εννέα (1.349) οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/13», (β) της από 20.9.2013 απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης σχετικά με την αξιολόγηση δομών και τη στελέχωση του ΥΠΑΙΘ και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και (γ) κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης. 


Αξιότιμες-οι κυρίες και κύριοι Δικαστές, 

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε αφενός να σας εκφράσουμε τη βαθύτατη ανησυχία μας για τις επιπτώσεις του μέτρου της διαθεσιμότητας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ειδικότερα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το οποίο και υπηρετούμε, και αφετέρου να ζητήσουμε, ως μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του ΕΜΠ, την αναστολή εκτέλεσης, μέχρι την εκδίκαση των ως άνω προβαλλόμενων πράξεων, επειδή η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου θα επιφέρει καταστροφικές και ανεπανόρθωτες βλάβες στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές λειτουργίες του παλαιότερου και πιο φημισμένου εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας στο τομέα της 
τεχνολογίας. Θέλουμε δε να επισημάνουμε ότι οι καταστροφικές αυτές συνέπειες δεν αφορούν μόνο στα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας - φοιτητές, εργαζόμενους και διδάσκοντες - αλλά και σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΜΠ συνεισφέρει τα μέγιστα στην επιστημονική, τεχνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας από την ίδρυση του, το 1836. 
Προς επίρρωση των παραπάνω, σημειώνουμε τα κάτωθι: 

Α. Το ΥΠΑΙΘ, προκειμένου να τεκμηριώσει την ύπαρξη «πλεονάζοντος» προσωπικού, στηρίχθηκε, όπως ο Υπουργός ΠΑΙΘ παραδέχεται στην Εισήγησή του με ημερομηνία 20.9.2013 προς το Υπουργείο ΔΜΗΔ, αποκλειστικά και μόνο

• Η ΟΔΕ έχει υπολογίσει 4,5 διοικητικούς υπαλλήλους ανά 100 φοιτητές για τα δύο Πολυτεχνεία (ΕΜΠ και Κρήτης). Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της UK Higher Education Statistics Agency, στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου (για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012), αναλογούν, κατά μέσο όρο, 10,2 υπάλληλοι υποστηρικτικού προσωπικού ανά 100 φοιτητές. 

στη βάση κάποιων ποσοτικών παραμέτρων. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από την Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την αναδιοργάνωση των δομών των Α.Ε.Ι., η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού ΠΑΙΘ (υπ’ αριθμ. πρωτ. 131095/17.9.2013/Η), δεν στηρίζεται σε κανένα διεθνές πρότυπο ή κοινά αποδεκτούς δείκτες. 
Αντιθέτως, είναι μια μεθοδολογία αυθαίρετη και, σε ορισμένα σημεία, ατεκμηρίωτη. Η μεθοδολογία ενέχει σημαντικά σφάλματα και ασυνέπειες, τόσο στη διαμόρφωσή της (π.χ. χρήση αυθαίρετων συντελεστών βαρύτητας) όσο και στην εφαρμογή της (π.χ. αγνόηση του εργαστηριακού χαρακτήρα ορισμένων Τμημάτων των πανεπιστημίων). Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 

• Η ΟΔΕ έχει υπολογίσει 1 διοικητικό υπάλληλο ανά 100 μέλη ΔΕΠ για όλα τα ΑΕΙ. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της UK Higher Education Statistics Agency, στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου (για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012), αναλογούν, κατά μέσο όρο, 108 θέσεις υποστηρικτικού προσωπικού ανά 100 μέλη ΔΕΠ. 

• Στο Βήμα 3 της μεθοδολογίας υπεισέρχεται μια απολύτως αδιαφανής διαδικασία, καθώς αναφέρονται κάποιοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον τελικό υπολογισμό των απαιτούμενων θέσεων διοικητικού προσωπικού, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ο τρόπος επίδρασης και η βαρύτητα κάθε παράγοντα στη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι μετά την εφαρμογή του Βήματος 3, χωρίς καμία τεκμηρίωση, οι 510 θέσεις «πλεονάζοντος» προσωπικού για το ΕΜΠ μειώνονται σε 399 (μείωση 21,8% περίπου) ενώ οι 132 θέσεις «πλεονάζοντος» προσωπικού για το ΑΠΘ αυξάνονται σε 169 (αύξηση 28% περίπου). 

• Η εφαρμογή της μεθοδολογίας της ΟΔΕ σε τέσσερα αγγλικά πανεπιστήμια που βρίσκονται σε ίδια ή χαμηλότερη θέση της κατάταξης QS World University Rankings στο αντικείμενο “Engineering & Technology”, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι «πλεονάζει» το 75% έως 80% του υφιστάμενου προσωπικού τους. Το αποτέλεσμα αυτό είτε οφείλεται σε σοβαρά σφάλματα της μεθοδολογίας της ΟΔΕ, είτε καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του ΥΠΑΙΘ περί «πλεονάζοντος» προσωπικού στο ΕΜΠ και στα υπόλοιπα επτά Πανεπιστήμια βάσει της διεθνούς πραγματικότητας. Σε κάθε περίπτωση, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει «πλεονάζον» προσωπικό στο ΕΜΠ. 

Στη βάση των παραπάνω δεν προκαλεί εντύπωση ότι η ως άνω Ειδική Έκθεση Τεκμηρίωσης Εισήγησης της ΟΔΕ δεν κοινοποιήθηκε στα Ιδρύματα, παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Β. Οι καταστροφικές συνέπειες από την εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας στο ΕΜΠ αποτυπώνονται ανάγλυφα στο από 26.9.2013 Δελτίο Τύπου της Πρυτανείας του Ιδρύματος, στην από 6.9.2013 Επιστολή των Κοσμητόρων του Ιδρύματος προς τον Πρύτανη του Ιδρύματος, στην από 23.8.2013 Απόφαση της Συγκλήτου, καθώς και στο σύνολο των αποφάσεων των Συλλογικών Οργάνων του Ιδρύματος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 

• Το Τμήμα Προστασίας των Εγκαταστάσεων σχεδόν καταργείται καθώς από 31 υπαλλήλους θα αποτελείται πλέον από μόλις 2, οι οποίοι θα έχουν την υποχρέωση να φυλάττουν κτηριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 43.160 m2 στο έκτασης 23.255 m2 συγκρότημα Πατησίων και 240.000 m2 στο έκτασης 1.000 στρεμμάτων συγκρότημα της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, στις οποίες υπάρχει εργαστηριακός εξοπλισμός εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και φιλοξενούνται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, καθώς και το προσωπικό του Ιδρύματος. Επιπλέον υπάρχουν εγκαταστάσεις του ΕΜΠ στο Μέτσοβο, στις οποίες λειτουργεί το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕΚΔΕ), σε κτηριακές εγκαταστάσεις 1.500 m2 περίπου και το Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, η συνολική έκταση του οποίου ανέρχεται στα 250.000 m2 με κτηριακές εγκαταστάσεις επιφάνειας 13.000 m2 περίπου. 

• Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Στήριξης και Σπουδών αποδιοργανώνεται πλήρως, καθόσον η μείωση του προσωπικού του αγγίζει το 65%, µε άμεση συνέπεια να µην λειτουργεί πλέον το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ε.Μ.Π. σε σχέση µε άλλα ιδρύματα σε διεθνές επίπεδο και να ακυρώνεται ο ρόλος του στην προοπτική ανάπτυξης της χώρας. Σημειώνεται ότι καταργούνται ακόμη και ολόκληρα τμήματα της Διεύθυνσης Σπουδών µε καθοριστικό ρόλο, όπως το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με συνέπεια το Ίδρυμα να μην δύναται να οργανώνει πλέον μεταπτυχιακές σπουδές, να μην υποστηρίζει ξένες γλώσσες, να μην είναι σε θέση να οργανώνει την πρακτική άσκηση και µόνο κατ’ οικονομίαν και λίαν υποβαθμισμένα να διεξαγάγει τις προπτυχιακές σπουδές. Το Τμήμα της Φοιτητικής Μέριμνας, αποδυναμώνεται πλήρως, καθώς θα στελεχώνεται πλέον από 3 μόλις άτομα για την εξυπηρέτηση άνω των 20.000 φοιτητών. 

• Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών αποδιαρθρώνεται µε μείωση προσωπικού κατά 65%, µε άμεσες συνέπειες να παραμείνει το Ίδρυμα αφενός χωρίς προμήθειες (καθόσον το Τμήμα Προμηθειών θα απαρτίζεται πλέον από ένα άτομο) και αδυναμία στοιχειώδους διαχείρισης των πόρων του Πολυτεχνείου, και αφετέρου χωρίς έγκαιρη έγκριση της μισθοδοσίας, καθώς στο εν λόγω Τμήμα η μείωση προσωπικού φτάνει στο 63%. Αντίστοιχα ποσοστά μείωσης προσωπικού και παρόμοιας φύσης προβλήματα παρουσιάζονται στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (αποδιάρθρωση κατά 60%), θέτοντας σε κίνδυνο το ερευνητικό έργο του Ιδρύματος. 

Η καταστροφή των δομών του ΕΜΠ αγγίζει πλείστες άλλες λειτουργίες, όπως οι Βιβλιοθήκες του Ιδρύματος, οι Γραμματείες των Σχολών του Ιδρύματος, η Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων, η Γραμματεία του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, τα εκατοντάδες Εργαστήρια του Ιδρύματος, οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, κ.λπ. 

Αξιότιμες-οι κυρίες και κύριοι Δικαστές, 

Οι καταργούμενες θέσεις διοικητικού προσωπικού στο ΕΜΠ είναι είτε απόρροια μιας εσφαλμένης μεθοδολογίας, είτε προϊόν μιας διαδικασίας με προαποφασισμένο αριθμητικό αποτέλεσμα. Το ΕΜΠ είναι σαφώς υποστελεχωμένο με βάση τα στοιχεία της διεθνούς πραγματικότητας.

Η εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας στο ΕΜΠ οδηγεί αντικειμενικώς σε πλήρη αδυναμία ακαδημαϊκής και διοικητικής λειτουργίας και παροχής διδακτικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου, παρά τη βούληση της Πολυτεχνειακής Κοινότητας, καθώς και σε αθέτηση διεθνών υποχρεώσεων (εκπαιδευτικών και ερευνητικών) του Ιδρύματος. Οι δε βλάβες εκτιμούμε ότι θα είναι μη αναστρέψιμες, όχι μόνο για το ΕΜΠ και την Πολυτεχνειακή Κοινότητα αλλά κυρίως για το δημόσιο συμφέρον. 

Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη όλους τους παραπάνω λόγους και να κάνετε δεκτό το αίτημα της αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 135211/B2/23.9.2013 (ΦΕΚ 2384/τ. Β/24.9.2013) ΚΥΑ των Υπουργών ΠΑΙΘ και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΜΗΔ) «Κατάργηση χιλίων τριακοσίων σαράντα εννέα (1.349) οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/13», (β) της από 20.9.2013 απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης σχετικά με την αξιολόγηση δομών και τη 
στελέχωση του ΥΠΑΙΘ και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και (γ) κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, καθώς δεν τεκμηριώνεται επ’ ουδενί η ύπαρξη «πλεονάζοντος» προσωπικού στο ΕΜΠ. 

Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Συγκινητική συνέντευξη της συναδέλφου Μαρίας Ξηρογιάννη στην Εύα Μαυρογέννη, στην Ελεύθερη ΕΡΑ

03.55am: Την ώρα που η ομάδα περιφρούρησης του Ε.Μ.Π βρισκόταν σε ένα φυλάκιο του ραδιομεγάρου, η συνάδελφος Μαρία Ξηρογιάννη ανέβηκε και μίλησε στην εκπομπή της Εύας Μαυρογέννη στην ελεύθερη αυτοδιαχειριζόμενη ΕΡΑ των εργαζομένων, σε μια συγκινητική ωριαία συνέντευξη - άνοιγμα καρδιάς για την κατάσταση στα πανεπιστήμια.

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔIOIKHTIKOY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ Ε.Μ.Π. 24/10/2013


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουμε νέα πενθήμερη απεργία από Δευτέρα 28/10/2013 έως και Παρασκευή 1/11/2013.

Απαιτούμε, καμία απόλυση – διαθεσιμότητα εργαζόμενου, να ανακληθεί άμεσα η ΚΥΑ για τις διαθεσιμότητες στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Περιφρουρούμε τον αγώνα μας με απεργιακές ομάδες, που ενημερώνουν τους συναδέλφους για την αναγκαιότητα του να συμμετέχουμε όλοι στον αγώνα αυτό.

Την Τρίτη 29/10 στις 10:00 συμμετέχουμε μαζικά στην κοινή συνέλευση των εργαζομένων ΕΜΠ και ΕΚΠΑ στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Την Τρίτη 29/10 στις 12:00 δίνουμε κοινή συνέντευξη τύπου με τα σωματεία εργαζομένωνWind-Vodafone-ΕΜΠ-ΕΚΠΑ στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Την Τετάρτη 30/10 συμμετέχουμε μαζί με τους Φοιτητικούς Συλλόγους του ΕΜΠ σε εκδηλώσεις – συζητήσεις για την πορεία των κινητοποιήσεων

Την Τετάρτη 30/10 στις 11:00, στην αίθουσα τελετών, καλούμε σε Γενική Συνέλευση των Συλλόγων με αποκλειστικό θέμα την συνολική αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της απεργίας μας.

Την Πέμπτη 17/10 στις 10:00, στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, καλούμε σε κοινή εκδήλωση - συζήτηση για τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων των ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργείο Πολιτισμού, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ.

Την Πέμπτη 17/10 στις 12:00, συμμετέχουμε σε νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια. Καλούμε τους εργαζόμενους άλλων φορέων του δημοσίου να συμμετάσχουν.

Νέα Γ.Σ. των Συλλόγων την Παρασκευή 1/11/2013 στις 11:00 στην αίθουσα τελετών εκτός εάν οι εξελίξεις επιβάλλουν την άμεση σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. νωρίτερα.

Οι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ του Ε.Μ.Π. στην Ελεύθερη Αυτοδιαχειριζόμενη ΕΡΤ των Εργαζομένων ! 24/10/2013

Οι συνάδελφοι Λυμπέρης Τσάμπρας, Γρηγόρης Γρηγοριάδης και Αναστασία Γιάμαλη φιλοξενήθηκαν στην "Πρωινή Ενημέρωση" του Νίκου Αγγελίδη και της Μαριλένας Κατσίμη 24/10/2013, και ανέδειξαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει στα πανεπιστήμια με αφορμή το μέτρο των διαθεσιμοτήτων, αλλά και τον μεγάλο αγώνα που δίνουμε για 7η εβδομάδα.

Οι συνάδελφοι υποσχέθηκαν στους εργαζόμενους ότι θα είμαστε παρόντες στην περιφρούρηση του Ραδιομεγάρου και σε ότι χρειαστούν, έπειτα από το μαύρο που έριξε η κυβέρνηση για 3η φορά, που για πολλούς είναι και προάγγελος αστυνομικής επέμβασης κατάληψης του Ραδιομεγάρου. Όσοι μπορούμε ας στηρίξουμε το τελευταίο λίκνο αντίστασης των εργαζομένων. Ραντεβού εκεί που πρέπει!

Οι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ του Ε.Μ.Π. στον ΣΚΑΪ ζωντανά από την Πύλη Κατεχάκη!

Η συνάδελφος Ράνια Ζάχου μίλησε ζωντανά από την κατάμεστη από αγωνιζόμενους απεργούς συναδέλφους της περιφρούρησης Πύλης Κατεχάκη, στην εκπομπή 'Πρώτη Γραμμή' των Βασίλη Λυριτζή και Δημήτρη Οικονόμου της 24/10/2013.

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Ο πρόεδρος του Σ.Ε.Ι.Δ Δ.Λαμπράκης μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ 23/10/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 23/10/2013

Προς τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Συνεργάτες και Σπουδαστές,

Το Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει ήδη κάνει δύο ανακοινώσει<;, στις 9 και στις 29 Σεπτεμβρίου, όπου καλέσαμε το Υπουργείο να επανεξετάσει το συνολικό αριθμό των καταργούμενων θέσεων και, ιδίως, σε συνεργασία με τη Διοίκησ η,να μεταβάλειτη σύνθεση καιτην κατανομή του<;. Τονίσαμε επίσης την ανάγκη για την ανεμπόδιστη πρόσβαση στο ΕΜΠ όλων των μελών τη<; Πολυτεχνειακή<; Κοινότητα<; και την αποκατάσταση όλων των ακαδημαϊ κών,ερευνητικών καιδιοικητικών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο της πρόσφατης συνάντησης  και συνεδρίασης  του  Συμβουλίου σε  ολομέλεια,  στις 22/10/13, είχαμε μία σε βάθος συζήτηση με τον Πρύτανη, τους δύο Αντιπρυτάνεις και τους Κοσμήτορες των Σχολών του ΕΜΠ, όπου πληροφορηθήκαμε σχετικά με την κατάστασ η στο ΕΜΠ, συμπληρώνοντας τις παραστάσεις των εσωτερικών μελών. Δεν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και με τι<; Διο ικήσει<; των δύο Συλλόγων Διοικητικών Υπαλλ ήλων και ΙΔΑΧ/ΙΔΟΧ, καθώς δεν αποδέχθηκαν την πρόσκλησή μα<; να παραστούν στη συνάντηση.

Το Συμβούλιο ΕΜΠ επιθυμεί για άλλη μια φορά να δηλώσει ότι:

Η εφαρμογή του μέτρου τη<; διαθεσιμότητα<; στα ΑΕΙ έγινε σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, και δεν συνοδεύθηκε από την αναγκαία τεκμηρίωση. Η εφαρμογή του θα έχει δύο επιmώσεις, εξ  ίσου  σοβαρές  αυτή  που  αφορά  στου<;  ανθρώπου<;  που  θα  τεθούν  σε  καθεστώς διαθεσιμότητας, και αυτή που αφορά στο ΕΜΠ που μπορεί να αναγκαστεί να λε ιτουργήσει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Συμμεριζόμαστε την αγωνία των διοικητικών υπαλλήλων που χωρίς αξιολόγηση βρέθηκαν
αντιμέτωπο ι με το φάσμα της διαθεσιμότητα<;. Σεβόμαστε το δικαίωμά τους στην απεργία.
Εκφράζουμε την απορία μας για την εξαίρεση της κατηγορίας των διοικητικών-μηχανικών που πολλαπλασιάζει τις επιπτώσεις του μέτρου.

Επείγει πλέον να aαντικρίσουμε αμέσως την κατάσταση και να αναλογισθούμε την ατομική,συλλογική και θεσμική ευθύνη μα<; έναντι του Πολυτεχνείου. Είναι σαφές ότι ο αποκλεισμός του Ιδρύματος και η αναστολή όλων των λειτουργιών του μπορεί να οδηγήσει:

Σε απώλεια εξαμήνου η οποία θα έχει σοβαρότατο αντίκτυπο στου<; σπουδαστές και στις οικογένειές του<; και στη μελλοντική εκπαιδευτική λειτουργία του Ιδρύματος.
Σε ακύρωση συμβατικών υποχρεώσεων του Ιδρύματος στο πλαίσιο ερευνητικών έργων ή άλλων συμβάσεων με τρίτους.
Σε σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στους Υ.Δ., ερευνητές και λοιπούς συνεργάτες, που αυτοί μόνοι έχουν υποστεί τις οικονομικές συνέπειες της απεργίας.


Επικαλούμαστε το υψηλό αίσθημα ευθύνης όλων των μελών τη<; Πολυτεχνειακής Κοινότητας για να αποτραπούν αυτά τα ενδεχόμενα.

Εκ μέρους του Συμβουλίου του Ιδρύματος

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ-ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΥΛΑΛΛΗΤΗΡΙΟ & ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 22/10/2013ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΕΤ 22/10/2013 ::: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ


ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΡΤ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Γ. Κατρούγκαλος στη ΝΕΤ - Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 22/10/2013

Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 22/10/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Μ.Π.Τρίτη 22-10-2013

Οι δύο Σύλλογοι (α) Εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου & Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.-Ι.Δ.ΟΧ.) και (β) Διοικητικού Προσωπικού του Ε.Μ.Π. διαψεύδουν κατηγορηματικά την είδηση που διέρρευσε στα Μ.Μ.Ε., σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι του Ε.Μ.Π. αποφάσισαν να απογραφούν στην οικεία ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Η πραγματικότητα είναι εντελώς αντίθετη.

Ως εργαζόμενοι του Ε.Μ.Π., σε χθεσινή μας κοινή συνέλευση με τεράστια συμμετοχή, επανεπιβεβαιώσαμε την από 16/10/2013 απόφασή μας για άρνηση συμμετοχής στη διαδικασία ατομικής απογραφής, καθώς και για άρνηση συμπλήρωσης στοιχείων στην οικεία ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, είτε μερικώς είτε πλήρως. Παράλληλα, συνεχίζουμε τη συλλογή υπογραφών από όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους Ε.Μ.Π. αναφέροντας ρητά ότι δεν υποχρεούμαστε να προβούμε σε οποιουδήποτε είδους διοικητική πράξη, άρα και στη διαδικασία ατομικής απογραφής, λόγω του γεγονότος ότι είμαστε σε απεργία. Ειδικά για την διοικητική πράξη της ατομικής απογραφής επισημαίνουμε και μία σειρά από άλλα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από τις γνωμοδοτήσεις των δικηγόρων μας κου Κατρούγκαλου, κας Τσίπρα και κας Τζιαννίνη.

Πέραν τούτου, οφείλουμε να πούμε το εξής: Για εμάς ένδειξη δημοσιογραφικής δεοντολογίας, κατ’ ελάχιστον, αποτελεί η δημοσίευση μίας είδησης να συνοδεύεται από την αναφορά στην αρχική πηγή από την οποία προήλθε η είδηση, καθώς και να ελέγχεται η εγκυρότητά της από τον ίδιο το δημοσιογράφο που την αναπαράγει, πριν τη δημοσιεύσει. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι ακόμα και «έγκριτα» Μ.Μ.Ε., ειδικά στον ηλεκτρονικό τους Τύπο, εξακολουθούν την τακτική να δημοσιεύουν άκριτα κάθε «είδηση» (εντός πολλών εισαγωγικών) καλυπτόμενα πίσω από ένα γαϊτανάκι όπου το κάθε μέσο αναπαράγει σχεδόν αυτολεξεί την είδηση που προηγουμένως είχε δημοσιευθεί σε ένα άλλο αντίστοιχο μέσο.

Αντίστοιχο «λάθος» έλαβε χώρα και την προηγούμενη εβδομάδα, με θύματα τους διοικητικούς υπαλλήλους του Ε.Κ.Π.Α., όπου αναπαράχθηκε, στο σύνολο σχεδόν του Τύπου, ότι δήθεν αποφασίστηκε να ξεκινήσουν οι εγγραφές στο Ίδρυμα.

Για την αποφυγή περαιτέρω «παρεξηγήσεων» τέτοιου τύπου (αν και εφόσον πρόκειται για τέτοιες και όχι για συνειδητή επιλογή) σας αποστέλλουμε τους ηλεκτρονικούς συνδέσμους των δύο Συλλογών Εργαζομένων του Ε.Μ.Π., καθώς επίσης και την ηλεκτρονική διεύθυνση της Απεργιακής Επιτροπής του Ε.Μ.Π., απ’ όπου μπορείτε να αντλείτε έγκυρα και έγκαιρα οποιαδήποτε σχετική ενημέρωση.

Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, μπορούμε να σας αποστείλουμε τα προσωπικά τηλέφωνα μελών των Δ.Σ. των Συλλόγων και της Απεργιακής Επιτροπής του Ε.Μ.Π. για πιο άμεση και ζωντανή ενημέρωση.

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

ΤΟ BBC ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ::: ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΤΡΑΓΕΛΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ !

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Μ.Π. 21/10/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔIOIKHTIKOY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ Ε.Μ.Π.

Ζωγράφου 21/10/2013
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουμε νέα απεργία έως και την Παρασκευή 25/10/2013. Απαιτούμε, καμία απόλυση – διαθεσιμότητα εργαζόμενου, να ανακληθεί άμεσα η ΚΥΑ για τις διαθεσιμότητες στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και η ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρονικής απογραφής.

Ορίζουμε νέα Γ.Σ την ερχόμενη Πέμπτη ή Παρασκευή.

Εμμένουμε στην απόφαση μας της προηγούμενης Γ.Σ. και δεν προχωρούμε σε καμία ατομική υποβολή στοιχείων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, με βάση και τις γνωμοδοτήσεις των νομικών κ.Κατρούγκαλου και κ. Τσίπρα.

Όλοι οι συνάδελφοι (μοριοδοτούμενοι ή μη) δηλώνουμε υπεύθυνα και ενυπόγραφα ότι βρισκόμαστε σε απεργία και δεν συμμετέχουμε στη διαδικασία ατομικής απογραφής και σε οποιαδήποτε άλλη διοικητική πράξη. Παράλληλα συλλέγουμε και ατομικές υπεύθυνες δηλώσεις μη απογραφής για όσους συναδέλφους το επιθυμούν.

Συγκεντρωνόμαστε στα Προπύλαια στις 2 μ.μ, σήμερα Τρίτη 22/10, μαζί με το σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού του ΕΚΠΑ, και συμμετέχουμε σε πορεία διαμαρτυρίας έως τη Βουλή. Παραμένουμε στο Σύνταγμα και διαδηλώνουμε ενάντια στην ψήφιση της τροπολογίας που ποινικοποιεί τη μη ατομική απογραφή.

Η συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων με το Συμβούλιο Ιδρύματος του ΕΜΠ να πραγματοποιηθεί εντός του χώρου του πολυτεχνείου, και η συνάντηση να είναι ανοικτή στους εργαζόμενους.

Οι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ του Ε.Μ.Π. στην Ελεύθερη Αυτοδιαχειριζόμενη ΕΡΤ των Εργαζομένων ! 21/10/2013

Οι συνάδελφοι Κατερίνα Μάτση, Λυμπέρης Τσάμπρας και Μαρία Καπνίζου, φιλοξενήθηκαν στην "Πρωινή Ενημέρωση" του Νίκου Αγγελίδη και της Μαριλένας Κατσίμη, και ανέδειξαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει στα πανεπιστήμια με αφορμή το μέτρο των διαθεσιμοτήτων, αλλά και τον μεγάλο αγώνα που δίνουμε για 7η εβδομάδα. 


Να υπενθυμίσουμε ότι αλληλέγγυοι συνάδελφοι εργαζόμενοι και εχθές τη νύχτα που κυκλοφόρησαν διαρροές περί επέμβασης των ΜΑΤ -όπως εδώ και πολύ καιρό άλλωστε- βρίσκονται ανελλιπώς στο πλευρό των εργαζομένων της ΕΡΤ συμμετέχοντας ενεργά στην περιφρούρηση του Ραδιομεγάρου.