Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Επιστολή των μελών ΔΕΠ ΕΜΠ σε σχέση με το θέμα της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος

Αθήνα, 30/10/2013 

Προς: την Επιτροπή Αναστολών της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας

Θέμα: Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 135211/B2/23.9.2013 (ΦΕΚ 2384/τ. Β/24.9.2013) ΚΥΑ των Υπουργών ΠΑΙΘ και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΜΗΔ) «Κατάργηση χιλίων τριακοσίων σαράντα εννέα (1.349) οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/13», (β) της από 20.9.2013 απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης σχετικά με την αξιολόγηση δομών και τη στελέχωση του ΥΠΑΙΘ και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και (γ) κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης. 


Αξιότιμες-οι κυρίες και κύριοι Δικαστές, 

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε αφενός να σας εκφράσουμε τη βαθύτατη ανησυχία μας για τις επιπτώσεις του μέτρου της διαθεσιμότητας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ειδικότερα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το οποίο και υπηρετούμε, και αφετέρου να ζητήσουμε, ως μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του ΕΜΠ, την αναστολή εκτέλεσης, μέχρι την εκδίκαση των ως άνω προβαλλόμενων πράξεων, επειδή η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου θα επιφέρει καταστροφικές και ανεπανόρθωτες βλάβες στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές λειτουργίες του παλαιότερου και πιο φημισμένου εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας στο τομέα της 
τεχνολογίας. Θέλουμε δε να επισημάνουμε ότι οι καταστροφικές αυτές συνέπειες δεν αφορούν μόνο στα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας - φοιτητές, εργαζόμενους και διδάσκοντες - αλλά και σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΜΠ συνεισφέρει τα μέγιστα στην επιστημονική, τεχνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας από την ίδρυση του, το 1836. 
Προς επίρρωση των παραπάνω, σημειώνουμε τα κάτωθι: 

Α. Το ΥΠΑΙΘ, προκειμένου να τεκμηριώσει την ύπαρξη «πλεονάζοντος» προσωπικού, στηρίχθηκε, όπως ο Υπουργός ΠΑΙΘ παραδέχεται στην Εισήγησή του με ημερομηνία 20.9.2013 προς το Υπουργείο ΔΜΗΔ, αποκλειστικά και μόνο

• Η ΟΔΕ έχει υπολογίσει 4,5 διοικητικούς υπαλλήλους ανά 100 φοιτητές για τα δύο Πολυτεχνεία (ΕΜΠ και Κρήτης). Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της UK Higher Education Statistics Agency, στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου (για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012), αναλογούν, κατά μέσο όρο, 10,2 υπάλληλοι υποστηρικτικού προσωπικού ανά 100 φοιτητές. 

στη βάση κάποιων ποσοτικών παραμέτρων. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από την Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την αναδιοργάνωση των δομών των Α.Ε.Ι., η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού ΠΑΙΘ (υπ’ αριθμ. πρωτ. 131095/17.9.2013/Η), δεν στηρίζεται σε κανένα διεθνές πρότυπο ή κοινά αποδεκτούς δείκτες. 
Αντιθέτως, είναι μια μεθοδολογία αυθαίρετη και, σε ορισμένα σημεία, ατεκμηρίωτη. Η μεθοδολογία ενέχει σημαντικά σφάλματα και ασυνέπειες, τόσο στη διαμόρφωσή της (π.χ. χρήση αυθαίρετων συντελεστών βαρύτητας) όσο και στην εφαρμογή της (π.χ. αγνόηση του εργαστηριακού χαρακτήρα ορισμένων Τμημάτων των πανεπιστημίων). Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 

• Η ΟΔΕ έχει υπολογίσει 1 διοικητικό υπάλληλο ανά 100 μέλη ΔΕΠ για όλα τα ΑΕΙ. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της UK Higher Education Statistics Agency, στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου (για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012), αναλογούν, κατά μέσο όρο, 108 θέσεις υποστηρικτικού προσωπικού ανά 100 μέλη ΔΕΠ. 

• Στο Βήμα 3 της μεθοδολογίας υπεισέρχεται μια απολύτως αδιαφανής διαδικασία, καθώς αναφέρονται κάποιοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον τελικό υπολογισμό των απαιτούμενων θέσεων διοικητικού προσωπικού, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ο τρόπος επίδρασης και η βαρύτητα κάθε παράγοντα στη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι μετά την εφαρμογή του Βήματος 3, χωρίς καμία τεκμηρίωση, οι 510 θέσεις «πλεονάζοντος» προσωπικού για το ΕΜΠ μειώνονται σε 399 (μείωση 21,8% περίπου) ενώ οι 132 θέσεις «πλεονάζοντος» προσωπικού για το ΑΠΘ αυξάνονται σε 169 (αύξηση 28% περίπου). 

• Η εφαρμογή της μεθοδολογίας της ΟΔΕ σε τέσσερα αγγλικά πανεπιστήμια που βρίσκονται σε ίδια ή χαμηλότερη θέση της κατάταξης QS World University Rankings στο αντικείμενο “Engineering & Technology”, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι «πλεονάζει» το 75% έως 80% του υφιστάμενου προσωπικού τους. Το αποτέλεσμα αυτό είτε οφείλεται σε σοβαρά σφάλματα της μεθοδολογίας της ΟΔΕ, είτε καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του ΥΠΑΙΘ περί «πλεονάζοντος» προσωπικού στο ΕΜΠ και στα υπόλοιπα επτά Πανεπιστήμια βάσει της διεθνούς πραγματικότητας. Σε κάθε περίπτωση, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει «πλεονάζον» προσωπικό στο ΕΜΠ. 

Στη βάση των παραπάνω δεν προκαλεί εντύπωση ότι η ως άνω Ειδική Έκθεση Τεκμηρίωσης Εισήγησης της ΟΔΕ δεν κοινοποιήθηκε στα Ιδρύματα, παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Β. Οι καταστροφικές συνέπειες από την εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας στο ΕΜΠ αποτυπώνονται ανάγλυφα στο από 26.9.2013 Δελτίο Τύπου της Πρυτανείας του Ιδρύματος, στην από 6.9.2013 Επιστολή των Κοσμητόρων του Ιδρύματος προς τον Πρύτανη του Ιδρύματος, στην από 23.8.2013 Απόφαση της Συγκλήτου, καθώς και στο σύνολο των αποφάσεων των Συλλογικών Οργάνων του Ιδρύματος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 

• Το Τμήμα Προστασίας των Εγκαταστάσεων σχεδόν καταργείται καθώς από 31 υπαλλήλους θα αποτελείται πλέον από μόλις 2, οι οποίοι θα έχουν την υποχρέωση να φυλάττουν κτηριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 43.160 m2 στο έκτασης 23.255 m2 συγκρότημα Πατησίων και 240.000 m2 στο έκτασης 1.000 στρεμμάτων συγκρότημα της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, στις οποίες υπάρχει εργαστηριακός εξοπλισμός εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και φιλοξενούνται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, καθώς και το προσωπικό του Ιδρύματος. Επιπλέον υπάρχουν εγκαταστάσεις του ΕΜΠ στο Μέτσοβο, στις οποίες λειτουργεί το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕΚΔΕ), σε κτηριακές εγκαταστάσεις 1.500 m2 περίπου και το Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, η συνολική έκταση του οποίου ανέρχεται στα 250.000 m2 με κτηριακές εγκαταστάσεις επιφάνειας 13.000 m2 περίπου. 

• Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Στήριξης και Σπουδών αποδιοργανώνεται πλήρως, καθόσον η μείωση του προσωπικού του αγγίζει το 65%, µε άμεση συνέπεια να µην λειτουργεί πλέον το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ε.Μ.Π. σε σχέση µε άλλα ιδρύματα σε διεθνές επίπεδο και να ακυρώνεται ο ρόλος του στην προοπτική ανάπτυξης της χώρας. Σημειώνεται ότι καταργούνται ακόμη και ολόκληρα τμήματα της Διεύθυνσης Σπουδών µε καθοριστικό ρόλο, όπως το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με συνέπεια το Ίδρυμα να μην δύναται να οργανώνει πλέον μεταπτυχιακές σπουδές, να μην υποστηρίζει ξένες γλώσσες, να μην είναι σε θέση να οργανώνει την πρακτική άσκηση και µόνο κατ’ οικονομίαν και λίαν υποβαθμισμένα να διεξαγάγει τις προπτυχιακές σπουδές. Το Τμήμα της Φοιτητικής Μέριμνας, αποδυναμώνεται πλήρως, καθώς θα στελεχώνεται πλέον από 3 μόλις άτομα για την εξυπηρέτηση άνω των 20.000 φοιτητών. 

• Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών αποδιαρθρώνεται µε μείωση προσωπικού κατά 65%, µε άμεσες συνέπειες να παραμείνει το Ίδρυμα αφενός χωρίς προμήθειες (καθόσον το Τμήμα Προμηθειών θα απαρτίζεται πλέον από ένα άτομο) και αδυναμία στοιχειώδους διαχείρισης των πόρων του Πολυτεχνείου, και αφετέρου χωρίς έγκαιρη έγκριση της μισθοδοσίας, καθώς στο εν λόγω Τμήμα η μείωση προσωπικού φτάνει στο 63%. Αντίστοιχα ποσοστά μείωσης προσωπικού και παρόμοιας φύσης προβλήματα παρουσιάζονται στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (αποδιάρθρωση κατά 60%), θέτοντας σε κίνδυνο το ερευνητικό έργο του Ιδρύματος. 

Η καταστροφή των δομών του ΕΜΠ αγγίζει πλείστες άλλες λειτουργίες, όπως οι Βιβλιοθήκες του Ιδρύματος, οι Γραμματείες των Σχολών του Ιδρύματος, η Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων, η Γραμματεία του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, τα εκατοντάδες Εργαστήρια του Ιδρύματος, οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, κ.λπ. 

Αξιότιμες-οι κυρίες και κύριοι Δικαστές, 

Οι καταργούμενες θέσεις διοικητικού προσωπικού στο ΕΜΠ είναι είτε απόρροια μιας εσφαλμένης μεθοδολογίας, είτε προϊόν μιας διαδικασίας με προαποφασισμένο αριθμητικό αποτέλεσμα. Το ΕΜΠ είναι σαφώς υποστελεχωμένο με βάση τα στοιχεία της διεθνούς πραγματικότητας.

Η εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας στο ΕΜΠ οδηγεί αντικειμενικώς σε πλήρη αδυναμία ακαδημαϊκής και διοικητικής λειτουργίας και παροχής διδακτικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου, παρά τη βούληση της Πολυτεχνειακής Κοινότητας, καθώς και σε αθέτηση διεθνών υποχρεώσεων (εκπαιδευτικών και ερευνητικών) του Ιδρύματος. Οι δε βλάβες εκτιμούμε ότι θα είναι μη αναστρέψιμες, όχι μόνο για το ΕΜΠ και την Πολυτεχνειακή Κοινότητα αλλά κυρίως για το δημόσιο συμφέρον. 

Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη όλους τους παραπάνω λόγους και να κάνετε δεκτό το αίτημα της αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 135211/B2/23.9.2013 (ΦΕΚ 2384/τ. Β/24.9.2013) ΚΥΑ των Υπουργών ΠΑΙΘ και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΜΗΔ) «Κατάργηση χιλίων τριακοσίων σαράντα εννέα (1.349) οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/13», (β) της από 20.9.2013 απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης σχετικά με την αξιολόγηση δομών και τη 
στελέχωση του ΥΠΑΙΘ και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και (γ) κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, καθώς δεν τεκμηριώνεται επ’ ουδενί η ύπαρξη «πλεονάζοντος» προσωπικού στο ΕΜΠ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου