Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 23/10/2013

Προς τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Συνεργάτες και Σπουδαστές,

Το Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει ήδη κάνει δύο ανακοινώσει<;, στις 9 και στις 29 Σεπτεμβρίου, όπου καλέσαμε το Υπουργείο να επανεξετάσει το συνολικό αριθμό των καταργούμενων θέσεων και, ιδίως, σε συνεργασία με τη Διοίκησ η,να μεταβάλειτη σύνθεση καιτην κατανομή του<;. Τονίσαμε επίσης την ανάγκη για την ανεμπόδιστη πρόσβαση στο ΕΜΠ όλων των μελών τη<; Πολυτεχνειακή<; Κοινότητα<; και την αποκατάσταση όλων των ακαδημαϊ κών,ερευνητικών καιδιοικητικών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο της πρόσφατης συνάντησης  και συνεδρίασης  του  Συμβουλίου σε  ολομέλεια,  στις 22/10/13, είχαμε μία σε βάθος συζήτηση με τον Πρύτανη, τους δύο Αντιπρυτάνεις και τους Κοσμήτορες των Σχολών του ΕΜΠ, όπου πληροφορηθήκαμε σχετικά με την κατάστασ η στο ΕΜΠ, συμπληρώνοντας τις παραστάσεις των εσωτερικών μελών. Δεν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και με τι<; Διο ικήσει<; των δύο Συλλόγων Διοικητικών Υπαλλ ήλων και ΙΔΑΧ/ΙΔΟΧ, καθώς δεν αποδέχθηκαν την πρόσκλησή μα<; να παραστούν στη συνάντηση.

Το Συμβούλιο ΕΜΠ επιθυμεί για άλλη μια φορά να δηλώσει ότι:

Η εφαρμογή του μέτρου τη<; διαθεσιμότητα<; στα ΑΕΙ έγινε σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, και δεν συνοδεύθηκε από την αναγκαία τεκμηρίωση. Η εφαρμογή του θα έχει δύο επιmώσεις, εξ  ίσου  σοβαρές  αυτή  που  αφορά  στου<;  ανθρώπου<;  που  θα  τεθούν  σε  καθεστώς διαθεσιμότητας, και αυτή που αφορά στο ΕΜΠ που μπορεί να αναγκαστεί να λε ιτουργήσει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Συμμεριζόμαστε την αγωνία των διοικητικών υπαλλήλων που χωρίς αξιολόγηση βρέθηκαν
αντιμέτωπο ι με το φάσμα της διαθεσιμότητα<;. Σεβόμαστε το δικαίωμά τους στην απεργία.
Εκφράζουμε την απορία μας για την εξαίρεση της κατηγορίας των διοικητικών-μηχανικών που πολλαπλασιάζει τις επιπτώσεις του μέτρου.

Επείγει πλέον να aαντικρίσουμε αμέσως την κατάσταση και να αναλογισθούμε την ατομική,συλλογική και θεσμική ευθύνη μα<; έναντι του Πολυτεχνείου. Είναι σαφές ότι ο αποκλεισμός του Ιδρύματος και η αναστολή όλων των λειτουργιών του μπορεί να οδηγήσει:

Σε απώλεια εξαμήνου η οποία θα έχει σοβαρότατο αντίκτυπο στου<; σπουδαστές και στις οικογένειές του<; και στη μελλοντική εκπαιδευτική λειτουργία του Ιδρύματος.
Σε ακύρωση συμβατικών υποχρεώσεων του Ιδρύματος στο πλαίσιο ερευνητικών έργων ή άλλων συμβάσεων με τρίτους.
Σε σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στους Υ.Δ., ερευνητές και λοιπούς συνεργάτες, που αυτοί μόνοι έχουν υποστεί τις οικονομικές συνέπειες της απεργίας.


Επικαλούμαστε το υψηλό αίσθημα ευθύνης όλων των μελών τη<; Πολυτεχνειακής Κοινότητας για να αποτραπούν αυτά τα ενδεχόμενα.

Εκ μέρους του Συμβουλίου του Ιδρύματος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου